DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

İÇ TÜZÜĞÜ

 
  

 

BÖLÜM I

DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

 

 

1.1. DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Derneğin adı “Denizaltıcılar Birliği Derneği” dir. Merkezi İstanbul’dadır. Gerektiğinde il, ilçe ve beldede şube, temsilcilik açabilir, platformlar oluşturabilir.

Bu tüzükte “Denizaltıcılar Birliği Derneği’’(DENALTBİRDER), kısaca ‘’Dernek’’ olarak adlandırılmıştır.

 

1.2. TARİFLER:

         a. Genel Merkez: Derneğin kuruluşunun yapıldığı dernek merkezidir.

b. Genel Başkan:  Şube açıldığı taktirde, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanına verilen isimdir.

c. Şube: Genel Merkeze bağlı olarak çalışan, kendi bölgesindeki üyelere hizmet veren dernek organıdır.

d. Dernek Genel Kurulu: Şube açıldığı taktirde, Genel Merkez Genel Kuruluna verilen diğer bir isimdir.

e. Genel Yönetim Kurulu: Genel Merkezin Yönetim Kuruluna verilen isimdir.

 

1.3. DERNEĞİN AMACI:

 

a. Derneğin amacı; T.C. Anayasası ve kanunlarına uygun olarak, hizmetteki ve emekli denizaltıcı ihtisas ve niteliğine sahip personelin karşılıklı bağlılıklarını ve yardımlaşmalarını sağlamak/devam ettirmek, toplum içinde denizaltıcılığın tanıtılması ve sevdirilmesine çalışmak, Türk Deniz Kuvvetlerinin ayrılmaz ve güçlü bir unsuru olarak Denizaltı Filomuzun daima ileri teknoloji ürünü sistem ve cihazlarla donatılmış modern denizaltı gemilerine ve tesislerine sahip olmasını desteklemek ve Türk Denizaltıcılığının 1886 yılından bu yana oluşmuş gelenek, görenek ve ananelerini yaşatmaktır.

 

b. Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda imkân nispetinde;

           (1) Denizaltıcıların karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlılıklarını devam ettirmeyi sağlayacak; Türk Denizaltıcılığının ananevi kuruluş yıldönümü kutlamaları, sosyal ve kültürel toplantı, konferans, seminer, gezi, eğlence vb. faaliyetler düzenler. Dernek dışında benzer amaçla düzenlenen faaliyetlere destek sağlar.

                  (2)  Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, WEB sitesi vb. sistemler oluşturur. Mesleki, hukuki, sosyal, kültürel, aktüel ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, konferans, seminer/sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler, bu çalışmaları ve/veya neticelerini basın ve dernekler kanunlarına uygun çıkaracağı her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete, broşür, kitap gibi yazılı veya görsel yayın organında veya başka kuruluşların yazılı veya görsel yayın organlarında yayınlar. Basın / haber bülteni hazırlar, basın toplantısı düzenler.

                  (3) Dernek genel merkez ve şubeleri için arsa temin eder/satın alır, bina yaptırır, satın alır veya kiralar.

                  (4) Dernek mensuplarının yararlanmaları için tesisler açar, kiralar veya satın alabilir, Genel Kurulca karar alınması halinde sosyal yardımlaşma, sağlık, eğitime destek vb. amaçlı sandık kurabilir.

                  (5)  Genel kurul kararı ile  üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek kâr amaçlı olmayan konut yapı ve tüketim kooperatifleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur.

                  (6)  Doğal afet durumlarında afetzedelere ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek ve  yardım sağlar.

                  (7)  Yönetim kurulu kararı ile muhtaç üyelere yardımda bulunur.

                  (8)  Genel kurulca karar verilmesi durumunda yardım fonu talimatı hazırlar.

                  (9) Sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur. Emekli olan/istifa eden üyelerinin ve üyelerinin birinci derecede yakın akrabalarının iş bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.

                 (10) Üyelerin vefatında.

                      (a)  Cenaze ve veraset  ile ilgili işlemlerde yardımcı olur.

                      (b) Üyenin veya birinci derece yakınlarının cenazelerinde hayır

                             vakfına Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda bağış yapar.

                 (11) Üyeler hastaneye yattığında kolonya götürülür.

                 (12) Yönetim kurulu kararı ile ve gerektiğinde ilgili makamlardan onay alınmak suretiyle; uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir. Derneğin amacını kapsayan konularla ilgili olarak; yurt içi ve yurt dışı toplantılara (kongre ,seminer, sempozyum vs.) temsilci/temsilciler gönderebilir, yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlarla temas veya işbirliği yapabilir/gerekli formaliteleri tamamlamak koşuluyla bu dernek ve kuruluşlara üye olarak katılabilir, yabancı gerçek ve tüzel kişileri de derneğe üye kabul edebilir.

 

         c. Dernek, siyasal ve dini konularda faaliyette bulunamaz.

 

  

BÖLÜM – II

ÜYELİK

 

2.1. ÜYE OLMA VE ÜYELİK HAKKI:

 

       a. Nitelikler:

           Derneğe üye olabilmek için:

(1)   Fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel bir hali bulunmayan emekli ve hizmetteki denizaltı özel ihtisas ve niteliğine sahip ve denizaltı brövesi takmaya hak kazanmış subay ve astsubaylar,

(2)   Şehit veya vefat etmiş Denizaltıcıların üye olmak isteyen eş ve/veya çocukları,

(3)   Gerek görevde ve gerekse askerlik hizmetini tamamlamış denizaltıcı uzman erbaş ve erler olmak gerekir.

(4)   Denizaltıcılıktan disiplin yolu ile ayrılanlar Derneğe üye olamaz.

 

2.2 ÜYELİK ŞEKİLLERİ:

 

       a. Üye:

           Üyeliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyelik niteliklerine sahip kişi, şehit olmuş veya vefat etmiş aynı nitelikli kişilerin üye olan eş ve/veya çocuklarıdır.

(1)     Hakları:

                  (a) Katıldığı taktirde genel kurul toplantılarında oy kullanmak,

                  (b) Çeşitli organlarda görev almak üzere aday olmak veya gösterilmek,

                  (c) Derneğin amacında yazılı hususlardan tam olarak  faydalanmak,

                  (d) Üye kalmayı arzu etmediği taktirde istifa etmek suretiyle ayrılmak,

                  (e) Tekrardan üye olmak istediği taktirde, yönetim kurulu kararı ile tekrar üye olmak.

                  (f) Dernek üyeleri, tüzükte belirtilen durumlar haricinde, eşit haklara sahiptir.

                  (g) Her üye olana bir adet Dernek rozeti ve kimlik kartı verilir.

                       Şehit ailelerinden üye olana, ayrıca bir adet  Dernek madalyonu veya şildi verilir.

(2)     Sorumlulukları:

                  (a)  Yürürlükteki tüzük, iç tüzük, genel ve yönetim kurulu kararlarına uymak,

                  (b)  Aidatlarını ve giriş aidatını tam ve zamanında ödemek,

                  (c)  Dernek ile ilgili hususlarda ihtiyaç duyulan çalışma ve yardımları yapmak,

      (d)  Ayrılmak istediği yılın üyelik aidatını ödemiş olmak zorundadır.

      (e)  Üyeler adres ve telefon değişikliklerini zincir başı vasıtasıyla veya doğrudan Dernek’e bildirmelidirler.

       (3)    Yıllık üyelik aidatlarını ödememiş üyelerin Genel Kurul toplantılarına katılma hakları kalkar,

               oy kullanamaz, organlara aday olamazlar.

       (4)    Derneğe üye olma niteliği olmadığı anlaşılanların üye kayıtları yapılmaz,

               yapılmışsa öğrenildiği tarihten itibaren üyeliklerine son verilir.

 

       b.  Onursal Üye:

            Derneğin amaçlarını gerçekleştirmede ve yaymada katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir üye veya Derneğe yardım eden/yardım etmek isteyen/Denizaltıcılığı seven veya Denizaltıcılığa ilgi duyan, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan kişiler yönetim kurulu tarafından oybirliği ile “Onursal Üye” seçilebilir. Üye olmayan onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

            (1) Hakları:

                 (a) Üye olmadıkları taktirde oy kullanamazlar.

                 (b) Yıllık aidat vermek zorunda değillerdir.

                 (c) Üye olmayanlar, üye kayıt defterine kaydedilmezler, ancak kendileri için ayrı bir kayıt tutulur.

                 (d) Kendisine bir defaya mahsus olmak üzere Dernek Madalyonu / Şildi ve rozeti verilir.

                (e) Onursal üyelik süreleri, yenilenmedikçe bir yıldır.

                   Üyelikten çıkarılanların onursal üyeliği de son bulur.            

                   Üyelikten çıkanların onursal üyeliği ise, Yönetim Kurulu aksine bir karar almamışsa,

                   onursal üye seçildikleri tarihten itibaren bir yıl devam eder.

                 (f) Ayrılmak istediğinde, isteğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

                 (g) Üye olmayanlar, Dernek Genel Kuruluna gözlemci olarak girebilirler.

             (2) Sorumlulukları:

                   (a) Dernek çalışmalarında ihtiyaç duyulduğunda gerekli maddi- manevi yardımları yapmak.

                   (b) İhtiyaç duyulan konularda fikrini açıklamak

                  (c) İhtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu tarafından davet edilerek, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

 

2.3   ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

 

        a. Çıkma:

                    Çeşitli nedenlerle üyeliğe devam etmek istemeyenler, istifalarını Yönetim Kuruluna yazılı bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilirler. Ayrılan üyelerin, yeni yıl başlamış ise yeni yıl aidatlarını ödemiş olmaları gerekir. Üyelikten ayrılan bir üye, Derneğe tekrar üye olmayı talep ederse; ayrı olduğu sürelerin üyelik aidatını ödemek zorundadır.

 

               b. Yasal sorumluluk:

                   Bir üyenin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre derneklere üye olabilme hakkını yitirmesi veya ilgili kanunlarda belirtilen yüz kızartıcı suçlardan mahkum olması ve bunun dernek tarafından anlaşılması halinde üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir ve bu husus kendisine yazılı olarak tebliğ edilir.

 

                c.Üyelikten çıkarılma:

                   (1) Dernek Tüzük veya İçtüzüğüne/Genel veya Yönetim Kurulu    

                         kararlarına uymayan/Denizaltıcılık ve Dernek aleyhine faaliyette  

                         bulunan/Dernek ile ilgili faaliyetlerde Dernek amacına uygun

                         hareket etmeyen,

                   (2) Yıllık aidatını, haklı bir neden olmaksızın her yılın haziran ayının  

                         sonuna kadar veya Yönetim Kurulu bildirim süresi içinde    

                         ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten    

                         çıkarılabilirler.

               d. İşlemler:

                   (1) Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılması öngörülen kişilerin,

                         Yönetim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin savunması alınır.

                         Savunma alınmasından sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında

                         savunma incelenir. Eğer tatminkar cevap alınamamışsa, çıkarılma

                         nedenlerini de belirten bir yazı ile üyeye, üyelikten çıkarıldığı

                         bildirilir.

                   (2) Üyelikten çıkarılan üye veya çıkarılmaya karşı olan bir Yönetim

                         Kurulu üyesi, çıkarılma kararına, kararın tebliğinden itibaren en

                         geç bir ay içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu durumda Yönetim

                         Kurulu toplanarak durumu değerlendirir. Yönetim Kurulu bu

                         toplantıda çıkarılma hakkında anlaşıp oy birliği ile karara varırsa

                         karar kesinleşerek itiraz eden kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.

                   (3) Yönetim Kurulu oy birliği ile karar alamaz ise; Yönetim Kurulu

                         kararına göre ya ilk Genel Kurul toplantısına kadar üyelik askıya

                         alınır, ya da Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılır. Genel

                         Kurulun verdiği karar kesindir ve ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.

                   (4) 2.3.b fıkrasında yazılı durum nedeni ile üyeliğine son verilenler,

                         durumları değişmedikçe derneğe tekrardan üye olamazlar.

                   (5) Her ne şekilde olursa olsun, ayrılan kişiler dernek malları ve

                         ödedikleri aidatlar üzerinde hak iddia edemezler.

 

 

 

 

 

  

 

BÖLÜM- III

DERNEK ORGANLARI

 

3.1 DERNEĞİN ORGANLARI:

 

       a. Dernek Genel Kurulu.

 

       b. Dernek Yönetim Kurulu

           (1) Yüksek Danışma Kurulu.

 

       c. Dernek Denetim Kurulu.

 

3.2  DERNEĞİN ŞUBESİ AÇILDIĞI TAKTİRDE:

 

       a. Şube Genel Kurulu.

 

       b. Şube Yönetim Kurulu.

 

       c. Şube Denetim Kurulu bulunur.

 

3.3 DERNEK GENEL KURULU:

 

       a. Kuruluş:

           Dernek Genel Kurulu; Genel Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Denetim Kurulu Üyeleri,  merkez üyeleri ile varsa Şube Başkanları ile Şubenin, Şube delegelerinden oluşur.

 

       b. Görevleri:

           (1) Dernek organlarının seçimi.

           (2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

           (3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının, gelir ve gider

                 hesaplarının  görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması.

           (4) Bir sonraki dönem için düzenlenen tahmini bütçenin görüşülmesi,  aynen veya değiştirilerek kabulü.

           (5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda karar alınması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

           (6) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması, yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılması konularında karar alınması ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna icra yetkisi verilmesi.

           (7) Derneğin amaç ve çalışma konularına karar  verilmesi.

           (8) Derneğin feshedilmesi.

           (9) Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin  yapılması.

 

        c. Toplantı zamanları:

            (1) Olağan Toplantı:

                  Her iki yılda bir ocak ayında (zorunlu bir neden olmadıkça Ocak ayının üçüncü haftası pazar günü) belirtilen yer ve saatte ve önceden belirlenmiş bir gündem ile toplanır.

            (2) Olağanüstü Toplantı:

                 Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde toplantıya çağırılır.

 

         d. Toplantı hazırlığı:

             (1) Yönetim Kurulu; tüzük gereği, Genel Kurul toplantısına katılma hakkı(dernek aidatlarını ödemiş ve derneğe borcu olmayan) olan üyelerin bir listesini hazırlar(Hazirun Listesi).

             (2) Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi, toplantı  nisabı sağlanamadığı taktirde en çok altmış en az yedi gün sonraki toplantı için yedek gün, saat ve yeri ile gündemi, belli başlı bir gazetede ilan edilmek suretiyle ve/veya posta ve/veya elektronik posta ile üyelere ve varsa şubelere bildirilir.

             (3) Toplantı salonu toplantıya uygun şekilde hazırlanır. Atatürk resmi ve Türk Bayrağı konur. Üye ve dinleyici yerleri ayrılır. Riyaset masası, kürsü, yazı tahtası, yazı tahtası kalemi/tebeşir, yeterince kalem, kağıt, oy sandığı vb. bulundurulur. Gerekli ise ses düzeni, barko gibi cihazlar temin edilir. Salon girişine; kontrolu sağlamak üzere kontrol masası kurulur. Derneğin en az iki görevlisi(eğer yok ise, en az iki üye) kontrol masasında görev yapmak üzere başlangıçta Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir.

             (4) Organların seçiminde kullanılacak yeterli adette oy pusulası hazırlanıp dernek mühürü ile mühürlenir. Bunlar Riyaset Masasında hazır bulundurulup, oy kullanmak için kimliğini gösterip imza atan üyelere, kullanılmak üzere dağıtılır.

             (5) Şubeler kendilerini temsil etmek üzere, üye tam sayılarının onda biri oranında kişiyi delege olarak seçerler. Kendilerine Şube Başkanlıklarınca tasdikli Genel Kurul Delegesi belgesi verilir.  Bu delegeler, Şube Genel Kurulunca yenileri seçilene kadar delegeliklerini sürdürürler.

 

          e. Toplantı Yeter Sayısı:

              Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı nisabı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, en az yönetim ve denetleme kuruları sayılarının toplamının iki katı üye bulunmalıdır.

 

          f. Toplantının yapılışı:

              (1) Üyeler belirtilen tarihte belirtilen yerde, yeterli zaman önce üye

                    kartlarını veya kimliklerini göstermek ve toplantı listesini (Hazirun listesi) imzalamak suretiyle toplantı mahalline girerek kendilerine ayrılan yerlere otururlar.

              (2) Üye olmayanlar veya yanında geçerli kimliği olmayanlar, aidat

                     borcunu ödememiş olanlar dinleyiciler için ayrılmış bölüme alınırlar.

              (3)  Eğer toplantı yeter sayısı kadar üye varsa, bu husus Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak ile tesbit edilir. (Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.) Toplantı saati geldiğinde Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi toplantı açılışını yapar.  

             (4) Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi tarafından Divan Başkanı ve üyeleri için teklif veya gönüllülük esasına göre adaylar tesbit edilir, açık oylama yapılarak en çok oy alandan başlamak üzere bir divan başkanı, yeteri kadar  başkan vekili ve yazman ile eğer gerek görülüyorsa oy toplama yardımcıları tesbit edilerek Divan Heyeti oluşturulur.

              (5) Divan Heyetinin oluşturulmasını müteakip heyet riyaset masasındaki yerini alarak Divan Başkanı  toplantıyı başlatır. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. İlave gündem maddesi önerileri varsa, açık oylama yapılarak gündeme alınıp alınmamasına karar verilir. Söz Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesine verilerek yönetim raporu ve arkasından da Denetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği bir  Denetim Kurulu üyesi tarafından denetim raporu okunur. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra raporlar uygun görülüyor ise Yönetim ve Denetim kurulları açık oylama ile aklanır.

              (6) Yeni yönetim ve denetim kurulları adayları tesbit edilir. En az on yönetim Kurulu üyesi adayı ve en az altı Denetim Kurulu Üyesi adayı olması şarttır. Bu sırada üyelere Dernek mühürlü boş oy pusulaları verilir. Her üye oy pusulasına yönetim kurulu için beş, denetim kurulu için üç üye adayı ismi yazarak oy pusulasını katlayıp oy sandığına atar. Oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimlik göstermeleri ve hazirun listesinde isimlerinin karşısını imzalamaları gereklidir. Oy kullanma işi tamamlandıktan sonra açık tasnif ile oylar sayılır. Oy fazlalığı sırası ile beş yönetim ve üç denetim kurulu asil üyesi ile beş yönetim ve üç denetleme kurulu yedek üyesi tesbit edilir. Oy pusulasına adaylar  haricinde isim yazanların oy pusulaları geçersiz sayılır.  

              (7) Genel Kurul toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz.

              (8)  Gündemin diğer maddelerine geçilerek, her biri yeterli müzakereden sonra Başkanın münasip göreceği usulle oylanır ve karar verilir.

              (9) Gündem maddeleri bittikten sonra yeni Yönetim Kurulu adına bir üyeye söz verilir, kendisi Genel Kurula teşekkür eder ve gerek görüyorsa projeleri ile ilgili kısa bir açıklama yapar. Divan Başkanı da son sözlerini söyleyip toplantıyı kapatır.

            (10) Her toplantıdan sonra hatıra fotoğrafı çekilir.

            (11) Genel Merkez ve şubelerde Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar, Genel Kuruldan en az on beş gün önce hazırlanacak olan hazirun listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak isterlerse, bu husus kendilerine Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez.

            (12) Genel Kurul toplantısından onbeş gün önce üye olmak isteyenlerin üye olma  talepleri alınır, üyeliğe kabulleri ise yeni Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.

 

          g. Olağan toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında bir başka nedenle geri bırakılması halinde erteleme toplantısının yapılabilmesi için önceki fıkralardaki hususlar aynen uygulanır. Ertelenen toplantının geri bırakıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bu şekilde bir defadan fazla ertelenemez.

 

          h. Olağanüstü Toplantı:

              (1) Dernek Genel Kurulu aşağıdaki hallerde olağanüstü toplanır:

                    (a) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.

                      (b) Dernek oy kullanma hakkına sahip üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine.

                    (c) Fesih İşlemi için.

                    (d) Acil Tüzük değişikliği gerekli ise.

                    (e) Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının yarısından

                          aşağı düştüğünde ve yedeklerle tamamlanamadığı hallerde.

                    (f) Yönetim Kurulunun toptan istifası veya görevden alınması

                          halinde.

              (2) Olağanüstü toplantıda da yukarıda olağan toplantı için belirtilen hususlar aynen uygulanır. Ancak yalnızca toplantı gündem maddesi görüşülür ve karar alınır.

 

          i. Toplantı sonrası işlemler:

  (1) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve    

        Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı

      sonunda tutanak ve diğer belgeler (Toplantıya girişte ve oy verirken imzalanan hazirun listeleri ile toplantı yeter sayısı tutanağı) Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

(2) Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği, EK - 3) hazırlanarak ekleri ile birlikte İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilir.

 

          j. Karar yeter sayısı:

             Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında kararlar, katılanların oy

             çokluğu ile alınır. Fesih ve Tüzük değişikliğinde üçte iki çoğunluk aranır.

 

3.4. DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN KURUL ÜYELERİN

HAKLARI.

       Seçilen üyelerin bu görevleri fahri olarak yapmaları şarttır. Ancak, dernek çalışmaları nedeni ile sarf etmek zorunda kaldıkları masraflar, belgelemek koşulu ile Dernek veya şube bütçesinden ödenir. Görev mahalli dışındaki toplantı, tanıtma veya denetleme gibi dernekle alakalı faaliyete katılan üyelerin zaruri masrafları karşılığı ödenecek miktarı yönetim kurulu takdir ve tesbit eder.

 

3.5.  DERNEK YÖNETİM KURULU:

        Derneğin tüm yasal işlemlerini yerine getirir ve bütün üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Bu görevini Dernekler kanunu, ilgili kanunlar, Dernekler Yönetmeliği, Dernek tüzüğü ve İç Tüzüğü ile Genel Kurul kararlarında belirlenen usullere göre yerine getirir.

 

        a. Kuruluşu:

            Genel Kurul Toplantısında seçilen beş üyeden oluşur. Görev süresi müteakip Genel Kurul toplantısına kadar, yani iki yıldır. Yönetim Kurulunun hem asil hem yedek en az üç üyesi denizaltıcı emekli subay olacaktır. Kurul ilk toplantısında kendi arasında başkan, başkan yardımcısı murahhas üye, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üye olarak görev bölümü yapar.

 

         b.  Seçimi:

             Genel Kurul, yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyesini gizli oy ve açık tasnif ile seçer. Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olma ve seçilme hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu dönemi süresi içinde asil üyelerden herhangi bir şekilde daimi boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden, Genel Kuruldaki seçimde en çok oy alan üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde herhangi bir boşalma olursa; yedeklerden Genel Kurulda en yüksek oy alan üye kurula alınarak üyeler, aralarında yeni başkan seçerler. Toptan istifa eden veya görevden alınan Yönetim Kurulu yerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yedek Yönetim Kurulu üyelerinden (gerektiğinde Denetim Kurulu üyelerinden ve yedeklerinden de ilave edilerek) geçici bir Yönetim Kurulu kurulur.

          c.  Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

               Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi Başkan tarafından, onun yokluğunda vekaleten başkan yardımcıları tarafından kullanılır. Yönetim kurulu, temsil konusunda başkan yardımcıları ile birlikte yönetim kurulu üyelerine de yetki verebilir. Yönetim Kurulu;

(1) Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin, Dernek tüzüğü ve İç Tüzüğünün ve Genel Kurulun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

(2) Dernek hizmetlerinin yürütülmesi, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmalar yapmak üzere komiteler kurar ve bu komitelere görevliler atar.

(3)  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar, gelecek dönem tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunar.

(4) Üyelik taleplerini inceler ve sonuçlandırır.

(5) Derneğin Onursal üyeleri ve Yüksek Danışma Kurulu üyelerini belirler.

(6) Dernek üyelerine katıldıklarında dernek kimlik kartı ve dernek rozeti, Dernek Onursal Üyeleri ile Yüksek Danışma Kurulu üyelerine rozet ve beratı ile birlikte Dernek madalyon veya şildi verir.

(7) Derneği temsilen gerekli gördüğü mülki ve askeri makamlara ziyaretler yapar, ziyaretçi kabul eder, tören ve toplantılara katılır, medyaya yazı, görüntü ve mülakat verir, gerekli gördüğü programara katılır. 

(8)  Ziyaret edilen ve eden şahıslara gerek görüldüğünde, belirlenecek şilt, madalyon ve rozet gibi Derneği tanıtıcı objeler takdim eder.

 

d. Toplantılar ve kararlar:

(1) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve ayrıca başka karar alınmamışsa her ayın ikinci Perşembe günü toplanır Müteakip toplantı saat ve yeri her toplantının sonunda tesbit edilir. Bunun dışında olağan üstü toplanılacaksa üyeler,  Başkan tarafından bilgilendirilir.

(2)  Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yeter sayısı, yönetim kurulu üye tam sayısının oy çokluğudur.

(3) Dernek tüzüğünde aksi açıklanmadıkça bütün dernek işlerinde Yönetim Kurulu kararları kesindir. Yönetim Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurul hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluk kararı ile Yönetim Kurulu kararını değiştirebilir veya iptal edebilir.  

(4)  Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin çağırılmasına rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimi için, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Üye sayısı düşen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar sürer.

 

           e. Yüksek Danışma Kurulu(YDK):

                (1) Seçimi:

Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından seçilir. Seçilen üye/üyelerin, Yönetim Kurulu Başkanının alacağı tertibe göre yapılacak sade bir törenle YDK’na katılmaları sağlanır. Tören sırasında Dernek rozeti takılır ve Dernek madalyonu/şildi sunulur. Seçimde temel kıstas; uzun ve başarılı bir denizaltıcılık ve askerlik hizmeti sonucu Derneğin amaçlarını gerçekleştirecek, uygulanabilir ve yapıcı görüş ve öneriler sağlayacak durumda olmaktır. İlaveten, evvelce dernek tecrübesine sahip olmak da tercih sebebidir.

               (2)  Görevi:

Derneğin Tüzüğünde yazılmış olan amaçlarına ulaşması için, her konuda yapılması gerekli gördüğü hususları, yeterli araştırma ve incelemeyi müteakip görüş ve öneriler halinde Yönetim Kuruluna bildirmektir. Ayrıca, Yönetim Kurulunun incelenmesini talep ettiği konuları da, Kurul, etüt ederek ulaştığı sonuçları Yönetim Kuruluna bildirir.

                (3) Yönetim Kurulu, YDK’nun kaç kişi olacağına karar verir.

                (4) YDK üyelerinin görev süreleri, kendileri ayrılmak istemediği

                      takdirde, kendilerini seçen Yönetim Kurulunun görev süresi

                      kadardır. Yeni Yönetim Kurulu aynı kişileri veya bir kısmını

                      yeniden YDK üyesi seçebilir. Yönetim Kurulunun lüzum görmesi

                      halinde YDK üyeliğine son verme hakkı saklıdır. YDK üyeliğinden

                      çıkmak isteyen üye, Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak

                      başvurur. Yönetim Kurulu ilk oplantısında ayrılma isteğini onaylar.

                      ayrılan üyenin yerine yenisinin seçilip seçilmemesi Yönetim Kurulu

                      kararına bağlıdır.

               (5) YDK, kendi arasında bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. YDK Başkanının uygun göreceği yer ve zamanlarda üyelerinin tümü veya bir kısmı ile toplanarak çalışmalarını sürdürür. Yönetim ve Denetim Kurulları, YDK’nun Dernekle ilgili talep edeceği her çeşit bilgi ve belgeyi(veya suretini/fotokopisini) sağlayacaklardır.

               (6) YDK, görüş ve önerileri YDK Başkanı imzası ile Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu bu görüş ve önerileri ilk toplantısında görüşerek karara bağlar. Gerekli görmesi halinde YDK Başkanı ve/veya uygun göreceği YDK üye/üyeleri, görüş ve önerilere açıklık getirmek maksadı ile bu toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu, görüş ve önerileri kısmen veya tamamen benimseyip benimsememekte/uygulayıp uygulamamakta serbesttir.

 

3.6. DERNEK DENETİM KURULU:

 

a.  Kuruluşu:

             Genel Kurul toplantısında seçilen üç üyeden oluşur. Üyeler ilk toplantılarında aralarından birini başkan seçerler.

 

        b:  Seçimi:    

             Genel Kurul, Denetim Kurulunun üç asil ve üç yedek üyesini gizli oy açık tasnif yöntemi ile seçer. Denetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olma ve seçilme hakkına sahiptirler. Denetim Kurulu dönemi süresi içinde asil üyelerden herhangi bir şekilde daimi boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden, Genel kuruldaki seçimde en çok oy almış olan, Denetleme Kurulu asil üyesi olur.

 

         c. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

             (1) Denetleme Kurulu, Derneğin Tüzüğünde ve İç Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata, Dernek Tüzüğüne ve İç Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde ve bu İç Tüzükte tesbit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

             (2) Denetim Kurulu olağan kontrollarından gayrı zamanlarda zuhur eden  

                   ve bir gerekçeye dayalı hallerde davet beklemeden gerekli denetimleri

                   yapar.

             (3) Şube denetleme kurullarının her denetleme raporunun bir nüshası

                   Genel Başkanlığa gönderilir. 

             (4) Denetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman Üye huzurunda yapılır.

             (5) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

         d. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ve varsa eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

3.7. GENEL BAŞKAN VE ŞUBE BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.

 

        a. Derneği Genel Başkan her yerde, Şube Başkanı bölgesinde temsil eder.

 

        b. Genel Başkan Derneğin tümü adına, Şube Başkanları ise kendi şubeleri adına söz söylemeye,  Derneği ve Şubelerini ilgili makamlara, diğer kuruluşlar ile üçüncü şahıslara karşı temsile yetkilidirler. Dernek ve Şube işleri için, icap eden makamlarla temas eder, her türlü yazışmayı imzalarlar. Başkanlar imza yetkilerini kısmen veya tamamen bir yönetim kurulu üyesine devredebilir. Basına beyanat Genel Başkan tarafından verilebilir.

 

         c. Sarf işlerinde ita amirleridir.

 

         d. Dernek ve şube işlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.

 

         e. Yürürlükteki mevzuata uygun alınan kararların tatbikini sağlarlar.

 

         f. Mevzuattaki diğer yetkilerini kullanırlar.

 

3.8.  MURAHHAS ÜYE VE BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ:

         Başkanın yetki verdiği konularda Başkana ait yetkileri kullanırlar.

 

3.9.  GENEL SEKRETER VE ŞUBE SEKRETERLERİNİN GÖREVLERİ:

 

a. Genel Başkan / Şube Başkanının vereceği görevleri yaparlar.

 

b. Tören ve protokol işlerini düzenlerler.

 

c. Dernek/Şubelerin bütün yazışmalarını, dosyalarını, idari defterleri, kanun ve tüzük kurallarına göre düzenlerler. 

 

d. Yönetim Kurulu toplantılarında karar defterini yazar ve katılan üyelere imzalatırlar.

 

e. Derneğin tarihçesini tutar, hatıra eşya ve fotoğrafların muhafazasını sağlarlar.

 

3.10. SAYMANLARIN GÖREVLERİ:

 

a. Dernek Merkezi/Şubenin mali defter, dosya ve hesaplarını yürürlükteki mevzuata göre muntazam düzenlerler.

 

b. Dernek Merkezi/Şubelerin, mali ve sarf işlerinin bütçe kararlarına uygun şekilde yönetilmesini sağlarlar.

 

c. Üye aidatları ile sair gelirlerin makbuz mukabili tahsilini sağlarlar.

 

d. Mali durum hakkında Yönetim ve Denetim Kurullarını bilgilendirirler.

 

3.11. Şubelerin üçüncü bölüme ilişkin uygulamaları aynı esaslar içerisinde yapılır. Ancak, şubelerin Genel Kurul toplantıları Dernek Genel Kurul toplantılarından bir ay önce yapılarak, Genel Kurul sonuçları ve gelecek dönem tahmini bütçeleri, Genel Yönetim Kurulunun onayından sonra geçerli olabilir.

 

3.12. Dernek Merkezi ve Şube organlarında görev alanlar, görevli oldukları idari ve mali hususlardan ferden sorumludurlar.

 

 

  

BÖLÜM – 4

MALİ HUSUSLAR

 

 4.1.DERNEĞİN  GELİRLERİ:

 

a. Giriş Aidatı: 

(1) Derneğe giren her üyeden bir defaya mahsus olmak üzere alınır.

(2) Bu aidat miktarı, her Genel Kurul toplantısında veya yetki verildi ise Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenebilir.

(3) Dernekten ayrılmış kişi, tekrar derneğe girerse, bu defa giriş aidatı alınmaz.

 

b. Yıllık Aidat:

    Yıllık aidat 50 YTL olarak belirlenmiş olup, her Genel Kurulda miktarı bakımından karar alınır ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilir.

(1) Yıllık aidatlar 1 Ocak tarihinden itibaren 30 Haziran tarihine kadar ödenebilir. Ancak geciktirmemek esastır. Taksitle de ödenebilir.

 (2) Ödemeler Derneğin Banka hesap numarasına yatırılabileceği gibi, Saymana da elden verilebilir veya verilen adrese posta havalesi ile gönderilebilir. Derneğin Banka Hesap numarası: Oyakbank Selamiçeşme Şb, 5506686-MT-0001

(3) Üyeye alındı belgesi, yatırdığı aidatın hesaba geçmesi veya alınmasında kesilir, ilk fırsatta elden verilir.

(4) Aidat alımında başlangıç, üye olma talebinde bulunma tarihidir.  

 

         c. Çalışma Gelirleri:

             Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, fuar vb, katılım ve spor yarışmaları çalışmalarından elde edilen gelirlerdir. Bunlar, işletme defterine usulü üzere kaydedilir.

 

         d. Derneğin Mal Varlığından Elde Edilen Gelirler:

 (1) Dernek mal varlığı olan gayrımenkullerin satışı veya kiralanmasından ve yaptırılan eşarp, kravat, yayın, madalyon, şilt, rozet vb. satışından elde edilen gelirlerdir. Bu gibi hatıra eşyaları ve aksesuarlar periyodik aralıklarla yaptırılır, Dernek toplantıları veya özel toplantılarda satışa sunulur.

(2) Satış sonu elde edilen hasılat, usulüne göre kaydedilir.

 

          e. Resmi makamlarca yapılacak yardımlar.

 

 

 

 

          f.  Bağışlar:

              Üyeler, Onursal Üyeler veya denizaltıcılığa sempatisi olanlar tarafından karşılıksız verilen nakdi veya ayni ödemeleri kapsar. Bu gibi ödemeler için de aşağıda belirtilen usullere göre kayıt tutulur ve alındı belgesi verilir.

 

          g. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlardan yardım alması için İç İşleri Bakanlığının izni gerekmektedir. Bu hususta Dernekler Yönetmeliği EK-4 gereğince bildirim yapılır.

 

          h. Şube teşkilatı kurulduğunda, bütçede aksi belirtilmedikçe Şube gelirlerinin yüzde onu Genel Merkeze yardım olarak gönderilir. Bu husus şubelerin tahmini bütçelerine konur ve iki taksit halinde her takvim yılının haziran ve aralık aylarında gönderilir.

 

4.2.  PARA VE SARF İŞLEMLERİ:

 

        a. Dernek Genel Merkezi ve varsa Şubelerince para işlemleri Genel Kurulca kabul edilen bütçe bölümleri ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Dernek giderleri; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda  bulunmayan ödemeler için gider makbuzu (Dernekler Yönetmeliği Ek-13) düzenlerler.

(1) Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen ve ita amiri olan Başkan veya yetki verdiği kişi tarafından onaylanmayan masraflar ödenmez.

(2) Gider belgeleri Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki sorumlu üye tarafından hazırlanır. Genel Başkanın onayı ve Yönetim Kurulunun kabulünden sonra gelir gider defterinin gider bölümüne işlenir.

 

         b. Derneğin parası bankada muhafaza edilir. Banka tayini Yönetim Kurulu kararı ile olur. Derneğin bankalardaki parası yetkili imza sahiplerinin sirkülerindeki imza ile alınır.

 

         c. Gelecek ilk toplantıda karar alınmak üzere acele ve zaruri masraf gerektiren haller için Genel Merkez ve varsa Şube  kasalarında asgari ücretin yarısı kadar bir para bulunabilir. Bu miktar üzerinden Başkan veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üye/üyeleri, Sayman  ile birlikte sarf yapabilir.

 

 

  

BÖLÜM – 5

KAYITLAR VE BORÇLANMA USULLERİ

 

5.1. DEFTERLER:

 

       a. Dernek işletme hesabı esasına göre Dernekler Yönetmeliğinde ve aşağıda belirtilen defter ve belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde açıklanan usul ve esaslara göre tutar.

           (1)  Karar Defteri:

(a) Yönetim Kurulu Genel Sekreteri tarafından tutulur.

(b) Her Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararlar tarih ve sıra numarası ile kaydedilir ve toplantı sonunda katılan üyeler tarafından imzalanır.

            (2) Üye Kayıt Defteri:

                  (a) Başkan Yardımcısı veya tefrik edilen bir üye tarafından tutulur.

(b) Üye olan herkes için bir sayfa açılır, Müracaat formundaki bilgilerden yararlanılarak üye sayfaları doldurulur.

(c) Üyeler aidat ödedikçe alındı belgesi tarih ve sayısı ile Sayman Üye tarafından işlenir.

            (3)  Evrak Kayıt Defteri:

(a) Bu defter Genel Sekreter veya yetki verilen bir kişi tarafından tutulur.

(b) Derneğe gelen ve Dernek’den giden her türlü evrak, tarih ve sayısı ile bu deftere işlenir.

(c) Gelen evrakın asılları ve giden evrakın orijinal imzalı kopyaları dosyalanır, elektronik posta yolu ile gelen veya giden evraklar, çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

(d) Giden evraka her yıl 1’den başlayan sıra numarası verilir.

            (4)  İşletme Hesabı Defteri:

(a) Sayman Üye veya yetki verilen kişi tarafından tutulur.

(b) Her gelir ve gider, tarih ve makbuz numarası ile işlenir.

(c) Gider pusulaları, ayrıca ilgili bir dosyada dosyalanır.

            (5)  Demirbaş Defteri:

(a) Sayman Üye veya yetki verilen bir kişi tarafından işlenir.  

(b) Mevcut ve temin edilen demirbaş malzeme, kaynak ve alım belgesi bilgileri ile kaydedilir. Derneğe ait demirbaşın edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşülmesi bu deftere işlenir.

(c) Miadı sonunda elden çıkarılanlar için tutanak hazırlanır. Tutanağın bir nüshası ilgili dosyada saklanmakla birlikte, gerekli bilgiler deftere işlenir.

             (6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

(a) Sayman Üye veya yetki verilen kişi tarafından işlenir.

(b) Alındı Belgelerinin seri ve sıra No.ları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

                         

5.2. UYGULAMA USULLERİ:

 

       a. Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır, giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeler İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli basımevlerinde bastırılır.

 

       b. Yönetim Kurulu, bağış ve aidat toplayacak kişileri bir kararla belirtir. Bu karar İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilir. (Dernekler Yönetmeliği EK-16)

 

       c. Yukarıda belirtilen defter ve belgeler, bu işle iştigal eden matbaa veya yayın evlerinden tedarik edilir. Alındı belgeleri için bu kuruluşlara yazı yazılır. Bu yazıya istinaden bastırılır. Diğerleri alındıktan sonra sayfaları elle numaralanıp İl Dernekler Müdürlüğünde ücretsiz veya noterde noter ücreti verilerek tasdik ettirilir.

 

5.3. GELİR VE GİDER BELGELERİNİ SAKLAMA SÜRESİ:

       Kullanılan alındı ve harcama belgeleri ve diğer ilgili belgeler kaydedildikleri defterdeki tarih düzenine uygun olarak beş yıl süre ile saklanır. Bu süre sonunda tutanak düzenlenerek imha edilir.

 

5.4. YILLIK BEYANNAME:

       Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili gelir ve gider işlemlerine ilişkin Dernek Beyannamesi (Dernekler Yönetmeliği EK-21) Yönetim Kurulunca doldurulup Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir nüsha olarak Mahallin en büyük mülki idare amirliğine(İstanbul’da İl Dernekler Müdürlüğüne) teslim edilir. Şubeler de aynı esaslarla beyanname vermekle yükümlüdürler.  Ancak beyannamenin bir kopyasını da Genel Merkeze gönderirler.

 

5.5. BORÇLANMA USULLERİ:

      Yönetim Kurulu, “Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne uyarak harcama yapar. Ancak zaruri durumlarda bütçenin % 10’unu geçmemek şartıyla borçlanabilir. Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğunda ise, Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kuruldan yetki almak zorundadır. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilerek ek bütçe ile yapılabilir. Genel Kurul tarafından yetki verilmeden, hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz.

 

 

  

BÖLÜM - VI

 

DİĞER HUSUSLAR

 

6.1. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

       Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

6.2. DERNEK ÜYELİK KİMLİK KARTI:

 

       a. Her Dernek üyesine, örneği ekli olan bir Üyelik Kimliği verilir.

 

       b. Üye kimlik kartları Genel Kurul toplantılarına, Genel Merkeze, şubelere ve lokallere girişte gösterilir.

 

       c. Kimlikler yeterince bastırılarak doldurulduktan sonra kaplanıp imza mukabili üyelere verilir.

 

       d. Üyenin Dernekten ayrılması durumunda; kimlik kartı geri alınır.

 

6.3. DERNEK TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

 

       a. Dernek Tüzüğü:

(1) Dernek Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere gündeme alması, Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği kabul etmesi ile yapılır.

(2) Dernek üyelerinin en az üçte biri, yazılı olarak gerekçeli bir değişiklik önerisi ile Dernek Tüzüğünü değiştirmek isterse, Yönetim Kurulu bu teklifi gelecek ilk toplantısında gündeme  almak zorundadır. Eğer Tüzük değişikliğinin acil olduğuna karar verirse Md-3.3’de belirtildiği şekilde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Aksi halde, Yönetim Kurulu, Tüzük değişikliği önerisini, yapılacak ilk Genel Kurul gündemine koyar. Tüzükte yapılması istenilen değişiklik, üyelere yapılacak genel kurul çağrısında gerekçesi ile birlikte açıkça belirtilir.

(3) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonunda tüzük değişikliği kararlaştırılırsa yeni şekli Genel Kurul Toplantı Sonuç Raporu eki olarak İl Dernekler Müdürlüğüne gönderilir.

 

 

       b. Dernek İç Tüzüğü:

           (1) İç Tüzük değişiklik önerileri;

                 (a) Yüksek Danışma Kurulu,

                 (b) Denetim Kurulu,

                 (c) Yönetim Kurulu üyeleri,

                 (d) Genel Kurul toplantısında Dernek üyeleri tarafından yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulu değişiklik önerilerini görüşerek karara bağlar. Ancak, önerilerin kısmen veya tamamen kabul/red edilmesi için oy birliği aranır. Değişiklik kararı alınmışsa, İç Tüzüğe değişme yayınlanır. Oy birliği sağlanamadığı taktirde; öneri, karara bağlanmak üzere toplanacak ilk Genel Kurulun gündemine alınır.

 

6.4. FESİH VE TASFİYE:

 

       a. Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, gündem görüşülür. Ancak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır. Fesih kararı toplantı tarihinden sonraki beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.  Dernek mallarından ileride tarihi obje niteliğini taşıyabileceği değerlendirilenlerin Denizaltı Eğitim Merkezi bünyesindeki müzeye ve/veya Deniz Müzesine verilme hususlarına da Genel Kurulca karar verilir.

 

        b. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde “Tasfiye Halinde Denizaltıcılar Birliği Derneği”  ifadesi kullanılır.

 

        c. Tasfiye Kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tesbiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin borçlu olduğu tesbit edilirse, Tasfiye Kurulu, alacaklılara çağrıda bulunur ve varsa Genel Kurulca müzelere verilmesine karar verilenler hariç, malları paraya çevirerek alacaklılara öder. Derneğin alacaklı olması durumunda; borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallardan Genel Kurulca müzelere devredilmesine karar verilenler ayrıldıktan sonra; kalan para, Genel Kurulca başkaca bir karar alınmamışsa Vehbi Ziya Dümer Vakfına, mallardan uygun olanlar aynı vakfa, geri kalanlar da Mehmetçik Vakfına/TSK Güçlendirme Vakfına devredilir.

         d.  Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. 

 

          e. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemi, mülki idare amirince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

          f.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

         

          g. Son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararı ile İstanbul’daki, amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

6.5. DERNEK VE ŞUBE LOKALLERİNİN İŞLETİLMESİ:

       Dernek ve şube lokallerinin açılması için Genel Yönetim Kurulu kararı ve yetkisi ile mahallin en büyük mülki amirinden izin alınması zorunludur. (Dernekler Yönetmeliği EK-20)

 

       a. Dernek ve Şube lokallerinin açılması, tabi olacağı çalışma yeri usulleri Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Lokal İşletme Tüzüğü” ile belirtilir.

 

       b. Bu tüzük hükümlerine uymayan lokaller, Genel Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir, sorumlular hakkında cezai ve Dernek zararını tazmin için yasal yollara başvurulur.

 

       c. Lokaller, Genel/Şube Yönetim Kurulu sorumluluğunda; mensuplarının okuma, istirahat ve temaslarını sağlama amacı ile açılır ve işletilir.

 

       d. Lokaller 10.00-19.00 saatleri arasında açık bulunur. Bu saatler gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

 

6.6. İLETİŞİM:

 

       a. Telefon iletişimi, daha önce kurulmuş olan iletişim zinciri ve bunun geliştirilip genişletilmesi ile sağlanır.

 

       b. Üyeler, eğer varsa, kendi veya yakınlarının e-posta adreslerini bildirmelidirler. Başvuru belgesinde belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul edilir.

 

       c. Bu yolla, e-posta adresi olan üyelere değişiklik ve haberler ulaştırılabilir. Bu kişiler aldıkları haberleri zincirlerindeki veya temasta oldukları üyelere ulaştırmalıdırlar.

 

       d. Ayrıca gerek duyulan hallerde PTT kanalı ile iletişim sağlanır.

 

6.7. Şube Yönetim Kurulları her altı ayda bir Şubeye kaydolan ve çıkan üyelerin kimlik listelerini ve yine bu sürede yapılan sosyal ve kültürel nitelikli çalışmaların dökümünü Merkeze bildirirler.

 

6.8. Yönetim Kurullarında görev alanlara ikinci bir görev verilmez.

 

6.9. Yönetim Kurulları; Yönetim ve Denetim Kurullarında vuku bulacak değişiklikleri bulundukları yerin en büyük mülki amirliğine (Dernekler Yönetmeliği EK-25) yazı ile bildirirler. Şube, ayrıca Genel Merkeze de bildirir.

 

6.10. Dernek; Milli Bayramlar, Askeri Tören ve diğer tören ve toplantılara mevcut Protokol Yönergelerine göre katılabilir.

 

6.11. Görevinden istifa ederek ayrılmak isteyen Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler ve diğer sorumlular, üzerlerindeki görevleri, evrakları ile birlikte sıhhatli bir şekilde teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. Aksine harekette yasal işlem yapılır. Organlarda bir değişiklik olduğunda bu husus mahallin en büyük mülki makamına bildirilir. (Dernekler Yönetmeliği EK-25, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirisi)

 

 

6.12. PERSONEL ALMA:

         Genel Merkez ve Şubeler gerekli görülen hallerde ve imkan var ise ücretli personel çalıştırabilirler. Şubenin bu talepleri Genel Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.

 

6.13. TAŞINMAZ MAL SATIN ALINMASI:

         Dernek tarafından edinilen taşınmaz malların tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi 5253 sayılı kanunun 22. maddesi gereğince zorunludur. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde Dernek Başkanı hakkında idari para cezası uygulanır.

 

6.14. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER.

          Dernek İç Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği, Dernek Tüzüğü ve diğer ilgili mevzuat uygulanır. Ancak, hüküm bulunmayan hususların ortaya çıkması halinde; bunların İç Tüzükte açıklanmasına Yönetim Kurulu tarafından karar verilirse, yukarıda ilgili maddelerde açıklandığı şekilde İç Tüzük değişikliği yapılarak müphem veya yanlış anlaşılabilecek hususlarda gerekli açıklamalar İç Tüzüğe ithal edilir.

 

6.15. DENİZALTICILIK GECESİ VE SOSYAL TOPLANTILAR:

        

          a. Denizaltıcılık gecesi, hem Türk Denizaltıcılığının kuruluş yıldönümünün kutlanması hem de ananevi  olarak denizaltıcıların yılda bir defa bir araya gelerek buluşma ve geçmişi hatırlama toplantısıdır.

(1) Denizaltıcılık gecesinin tarihi, Denizaltı Filosu K.lığı(kısaca Filo)ile yapılacak koordineye göre saptanır.

(2) Davetiyeler hazırlanarak, en geç bir ay öncesinden adreslere postalanır. Davetiye ücretleri, belirtilen hesaba yatırılmalı, yatırılırken isim mutlaka belirtilmelidir.          

(3) Davetliler, geceye katılıp katılmayacaklarını, kaç kişi katılacaklarını, ne yolla intikal edeceklerini, yer ayırtıp ayırtılmayacağını, davetiyedeki talimata göre yeteri kadar önceden bildirmelidirler..

(4) Denizaltıcılık gecesinde oturma yerleri Dernek-Filo koordinesinde planlanır.

(5) Gecede pazarlanmak üzere anı ve aksesuar eşyaları(Derneğin ve Filo’nun), toplantının yapılacağı yerde bir köşe hazırlanarak sergilenir.

(6) Filo ile yapılacak koordineye göre, Filo ve gemilere gezi düzenlenebilir.

(7) Gecenin yapılacağı yere göre katılacakların ihtiyacı için talepleri halinde  ulaşım ve konaklama imkanı sağlanması koordine edilir.

 

          b.  Her yıl duruma göre ilk bahar ve sonbaharda olmak üzere iki defa Dernek yararına yemekli akşam toplantısı yapılır.

 

 

6.16. DERNEK AMBLEMİNİN ŞEKLİ:

        Dernek Ambleminin şekli Ek-3’de görülmektedir. Daire şeklindeki amblemin etrafındaki halat, dairenin ortasındaki Denizaltıcı Brövesinin defne ve zeytin dalları ile ay-yıldızı sarı, Brövenin ortasındaki denizaltı siyah, denizaltı üzerindeki çizgiler de beyaz renktedir. Amblem içindeki Denizaltıcılar Birliği(büyük harflerle) yazısı ve sırasıyla Derneğin ve Türk Denizaltıcılığının kuruluş yılları olan 2006 ve 1886 rakamları şekilde görüldüğü gibi kırmızı kurdelalar üzerine sarı renkte yazılmıştır. Kurdelaların kenar çizgileri de sarıdır. Amblemin diğer kısımlarını oluşturan fon ise lacivert (Navy Blue) renktedir.

 

 

 

 

6.17. DERNEK KAYITLARI BAKIMINDAN GEREKLİ OLAN VE DERNEKLER YÖNETMELİĞİ EKLERİNDE YER ALAN BAZI FORMLAR:  

 

          a. Genel Kurul Sonuç Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-3)

 

          b. Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-4)

 

          c. Gider Makbuzu. (Dernekler Yönetmeliği EK- 13)

 

          d. Ayni Yardım Teslim Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-14)

 

          e. Ayni Bağış Alındı Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-15)

 

          f. İşletme hesabı tablosu. (Dernekler Yönetmeliği EK-16)

 

          g. Alındı Belgesi Ciltleri Takip Cetveli. (Dernekler Yönetmeliği EK-18)

 

          h. Yetki Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-19)

 

          i.  Lokal Açma Ve İşletme İzin Belgesi. (Dernekler Yönetmeliği EK-20)

 

          j.  Proje Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-23)

 

         k.  Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-24)

 

          l.  Dernek Organ Değişiklik Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-25)

 

         m. Taşınmaz Mal Bildirimi. (Dernekler Yönetmeliği EK-26)

 

 

 

   

EKLER:

EK-1. Üye Kimlik kartı örneği.

EK-2. Dernek Amblemi.

 

  

 E K - 1

                        

ÜYE KİMLİK KARTI ÖRNEĞİ

  

E K - 2 

 

                                                             DERNEK  AMBLEMİ

 

  

 

AÇIKLAMALAR:

 

* Logonun etrafındaki halat denizciliğin ve gemiciliğin en kullanılan malzemesi olan halatı temsil etmektedir ve sarı renktedir.

 

* Logonun iç rengi tüm dünyada gerçek denizci rengi olarak kabul edilmiş olan  " navyblue " dur.

 

* Logonun tam ortasında Türk Denizaltıcılık brövesi yer almaktadır.

 

* Denizaltı brövesindeki dallardan: Zeytin dalı barışı, Defne dalı savaşı temsil etmektedir.

 

* Brövenin altındaki banner in üzerindeki tarih Türk Denizaltıcılığının kuruluş yılı olarak olan 1886 yılını göstermektedir.

 

* Brövenin hemen üzerindeki banner da yazılı olan tarih Derneğimizin kuruluş yılı olan 2006 yı göstermektedir.

 

* En üste bulunan büyük banner da derneğimiz adı yazılıdır.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dernek Üye Başvuru Formu                   Tüzük
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu
 
 
 
Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.