DENİZALTICILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

DERNEĞİN KİMLİĞİ VE AMACI

 

Madde-1. Derneğin Adı ve Merkezi

                   Derneğin adı “Denizaltıcılar Birliği Derneği” dir. Merkezi İstanbul’dadır. Gerektiğinde il, ilçe ve beldede , temsilcilik açabilir, platformlar oluşturabilir.

Bu tüzükte “Denizaltıcılar Birliği Derneği’’ (DENALTBİRDER), kısaca ‘’Dernek’’ olarak adlandırılmıştır.

 

Madde-2. Derneğin Amacı

 

a. Derneğin amacı; hizmetteki ve emekli denizaltıcı ihtisas ve niteliğine sahip personelin karşılıklı bağlılıklarını ve yardımlaşmalarını sağlamak / devam ettirmek, toplum içinde denizaltıcılığın tanıtılması ve sevdirilmesine çalışmak, Türk Deniz Kuvvetlerinin ayrılmaz ve güçlü bir unsuru olarak Denizaltı Filomuzun daima ileri teknoloji ürünü sistem ve cihazlarla donatılmış modern denizaltı gemilerine ve tesislerine sahip olmasını desteklemek ve Türk Denizaltıcılığının 1886 yılından bu yana oluşmuş gelenek, görenek ve ananelerini yaşatmaktır.

 

b. Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda imkân nispetinde;

(1) Denizaltıcıların karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlılıklarını devam ettirmeyi sağlayacak; Türk Denizaltıcılığının ananevi kuruluş yıldönümü kutlamaları, sosyal ve kültürel toplantı, konferans, seminer, gezi, eğlence vb. faaliyetler düzenler. Dernek dışında benzer amaçla düzenlenen faaliyetlere destek sağlar.

(2) Üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak için bilgi işlem merkezleri kurar ve çalıştırır, disket ve CD yapar, WEB sitesi vb. sistemler oluşturur. Mesleki, hukuki, sosyal, kültürel, aktüel ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, konferans, seminer/sempozyum ve benzeri toplantılar düzenler, bu çalışmaları ve/veya neticelerini basın ve dernekler kanunlarına uygun çıkaracağı her türlü süreli ve süresiz dergi, gazete, broşür, kitap gibi yazılı veya görsel yayın organında veya başka kuruluşların yazılı veya görsel yayın organlarında yayınlar. Basın / haber bülteni hazırlar, basın toplantısı düzenler.

(3) Dernek için arsa temin eder/satın alır, bina yaptırır, satın alır veya kiralar.

(4) Dernek mensuplarının yararlanmaları için tesisler açar, kiralar veya satın alabilir, Genel Kurulca karar alınması halinde sosyal yardımlaşma, sağlık, eğitime destek vb. amaçlı sandık kurabilir.

(5) Genel kurul kararı ile üyelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek kâr amaçlı olmayan konut yapı ve tüketim kooperatifleri kurar veya kurulmasına yardımcı olur.

(6) Doğal afet durumlarında afetzedelere ve bu konuda çalışan kişi ve kuruluşlara destek ve yardım sağlar.

(7) Yönetim kurulu kararı ile muhtaçlara yardımda bulunur.

(8) Genel kurulca karar verilmesi durumunda yardım fonu talimatı

      hazırlar.

(9) Sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan zorluğa düşmüş üyelerine yardımda bulunur. Emekli olan/istifa eden üyelerinin ve üyelerinin birinci derecede yakın akrabalarının iş bulmalarına yardımcı olmaya çalışır. 

 (10) Üyelerin vefatında.

  (a) Cenaze ve veraset ile ilgili işlemlerde yardımcı olur.

  (b) Üyenin veya birinci derece yakınlarının cenazelerinde hayır vakfına bağış yapar.

(11) Yönetim kurulu kararı ile ve gerektiğinde ilgili makamlardan onay alınmak suretiyle; uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir. Derneğin amacını kapsayan konularla ilgili olarak; yurt içi ve yurt dışı toplantılara (kongre, seminer, sempozyum vs.) temsilci/ temsilciler gönderebilir, yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlarla temas veya işbirliği yapabilir/ gerekli formaliteleri tamamlamak koşuluyla bu dernek ve kuruluşlara üye olarak katılabilir, yabancı gerçek ve tüzel kişiler de derneğe üye kabul edilebilir.

 

c. Dernek, siyasal ve dini konularda faaliyette bulunamaz.


 

BÖLÜM II

ÜYELİK

 

Madde-3. Üye olma, üyelik hakkı

 

a. Nitelikler.

(1) Fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan, emekli ve hizmetteki Denizaltıcı ihtisas ve niteliğine sahip subay ve astsubaylar Derneğin matbu formunu doldurmak suretiyle  Derneğe üye seçilebilirler.

(2) Dernek üyelerinin veya şehit olmuş/vefat etmiş denizaltıcıların, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan eş ve çocukları da Derneğe üye olabilirler.”

(3) Denizaltıcı uzman erbaş, erbaş ve erler gerek görevde iken gerekse askerlik hizmetlerinden sonra derneğe üye olabilmek için baş vurabilirler. Bu kişilerin üye olabilmeleri için yönetim kurulunun oy birliği ile üyelik başvurularını onaylaması gerekir.

 

b.  Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğe giren her üye, Derneğin amaçlarını, Dernek Tüzüğü ve Dernekle ilgili diğer mevzuat esaslarını (İç Tüzük v.s.) ve bunlara ileride yapılacak değişiklikleri kabul etmiş olur.

 

                   c. Haklar: Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye çıkma hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

 

Madde-4. Üyelik şekilleri:

 

                   a. Üye: Üyeliğin gerektirdiği tüm yükümlülükleri kabul etmiş, üyelik haklarından tam olarak yararlanan üyedir. Üyenin hak ve sorumluluklarının ayrıntıları iç tüzükte belirtilir. Dernekten istifa ederek ayrılmış olan üye Derneğe tekrar üye olabilir.

 

                   b. Onursal üye: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmede ve yaymada katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş bir üye veya Derneğe yardım eden/ yardım etmek isteyen / Denizaltıcılığı seven veya denizaltıcılığa ilgi duyan, fiil ehliyetine sahip, Dernekler Kanununa ve Yönetmeliğine göre üyeliğe engel hali bulunmayan kişiler yönetim kurulu tarafından oybirliği ile “Onursal Üye” seçilebilir. Onursal üye seçim şartları ve usulü, hak ve sorumlulukları, üyelik süresi vb. hususlar iç tüzükte detaylı olarak belirtilir. Üye olmayan onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

 

Madde-5. Üyeliğin Sona Ermesi:

 

                   a. Çıkma: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üye istifa isteğini, yazılı olarak yönetim kuruluna bildirir.

 

                   b. Yasal zorunluluk:Bir üyenin ilgili kanun ve yönetmeliklere göre  derneklere üye olabilme hakkını  yitirmesi halinde üyeliği sona erer.

 

                   c.   Üyelikten çıkarılma 

  (1) Dernek Tüzüğüne ve İç Tüzüğe uymayan, Dernekle ilgili  

         faaliyetlerde   Derneğin amacına uygun hareket etmeyen,

        Genel ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayan,

  (2) Yüklendiği ödentiyi belli dönemlerde haklı bir neden  

         olmaksızın veya yönetim kurulunun bildirim süresi içinde

         ödemeyen üye,

Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılma nedeni olan hususlar ve Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin veya  üyelikten çıkarılan üyenin karara itirazına ilişkin hükümler detaylı olarak iç tüzükte belirtilir.

                   d.  Hak talep edememek: Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler.


 

BÖLÜM III

DERNEK ORGANLARI

 

Madde-6. Genel Kurul

Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Görev ve yetkileri şunlardır.

 

a.       Dernek organlarının seçimi.

 

b.      Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.

 

c.      Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması.

 

d.      Bir sonraki dönem için düzenlenen tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.

 

e.      Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda karar ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

f.       Derneğin amaç ve çalışma konularına yönelik karar verilmesi. Üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararın verilmesi.

 

g.      Derneğin feshi.

 

h.      Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yapılması

 

Madde-7. Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneğin tüm yasal işlemlerini Dernek adına yerine getirir ve üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Yönetim şekli iç tüzükte belirtilir.

 

a. Oluşumu: Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi, seçildiği Genel Kurul sonrasındaki 2 yıldır. Yönetim Kurulu üyeleri kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir.  

 

b. Üyelerin seçimi. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun asil üyeleri ile yedek üyelerini gizli oyla seçer. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından birini başkan seçer ve  görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu dönemi süresinde asil üyeliklerden boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Yedek üyelerin asli üyeliğe getirilmesinde; yedek üyeliğe seçilmeleri sırasında en çok oy alandan itibaren aldıkları oy miktarına göre aralarında yapılan sıralamaya uyulur.

 

c. Görev ve yetkileri. Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi Başkan tarafından, O’nun yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır. Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye de verilebilir.

Yönetim Kurulu;

(1) Dernekler kanununun Dernek Tüzüğünün, İç tüzüğün ve Genel Kurulun  verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

(2) Dernek hizmetlerinin yürütülmesi, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmaları yapmak üzere komiteler kurar, bu komitelere görevliler atar.

(3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek dönem tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunar.

(4) Üyelik taleplerini inceler ve sonuçlandırır.

 

d. Toplantılar ve kararlar.

(1)     Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.

(2)   Yönetim Kurulunda toplantı ve karar verme sayısı Yönetim Kurulu üye  tam sayısının oy çokluğudur.

(3)   Dernek Tüzüğünde aksi açıklanmadıkça, bütün Dernek işlerinde Yönetim Kurulu kararları kesindir. Yönetim Kurulu kararlarına karşı ancak Genel Kurula itiraz edilebilir. Genel Kurul hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluk kararı ile Yönetim Kurulu kararlarını iptal edebilir veya değiştirebilir.

(4)   Yönetim Kurulu, üye sayısı yedeklerin çağrılmasına rağmen üye tam sayısının yarısından aza düşerse, Yönetim Kurulunun tümünün yeniden seçimi için, bir ay içinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Üye sayısı düşen Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıya kadar sürer.

 

Madde-8. Denetim Kurulu

 

a. Oluşumu: Denetim Kurulu , Genel Kurul tarafından  seçilen 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

 

b. Üyelerin Seçimi: Genel Kurul Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçer. Denetim Kurulu,aralarından birini Başkan seçer.

 

c. Görev ve Yetkileri. Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğünde ve iç tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetim görevini yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

Madde-9. Olağan Genel Kurul Toplantısı.

 

a. Toplantı Zamanı ve Yeter Sayısı: Derneğin Genel Kurulu 2 yılda bir defa, Ocak ayı içinde, toplam üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarını teşkil eden üye sayısının iki katından az olamaz.

 

b. Toplantının yapılışı.

(1)   Yönetim Kurulu Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul toplantısına katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim kurulunca toplantı gününden en az 15 gün önce; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı belirtilir. İki toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

(2)   Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde; erteleme toplantısının yapılabilmesi için, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle (1). bentdeki hususlar aynen uygulanır. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

(3)   Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş olan üye listesindeki adları hizasına imza atarak toplantıya girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum toplantı tutanağına yazılır.

(4)   Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı yönetmek üzere bir  Divan Başkanı , yeteri kadar başkan vekili ve yazman  seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantı sonunda düzenlenen tutanak Divan Başkanı ve yazmanlar  tarafından imzalanır, toplantı ile ilgili diğer  belgelerle beraber Yönetim Kurulu Başkanına verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni yönetim kurulu seçilmişse yeni kurula yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

(5)   Genel Kurul toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz.

(6)   Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin talebi ile görüşülmesi istenen hususların gündeme konması zorunludur.

 

Madde-10. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin aynı konudaki yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulunca, en geç otuz gün  içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısı ve uygulaması Olağan Genel Kurul toplantısı koşullarında yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız toplantı gündemi üzerinde konuşulur ve karar alınır.

 

Madde-11. Karar ve Yeter Sayı.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ( salt çoğunluğu ) ile alınır. Ancak 16. ve 17. madde hükümleri saklıdır.

 

Madde-12. Derneğin Gelirleri.

a.    Giriş Ödentisi ve Yıllık ödenti: Derneğin kuruluşundan itibaren, ilk genel Kurul toplantısında karar alınmasına kadar üye olanlardan giriş ödentisi alınmaz. Üyelerden yıllık ödenti olarak 50 TL alınır. Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden belirlenebilir. Ödentilerin alınış şekli iç tüzükte belirtilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

b.   Çalışma Gelirleri. Dernek tarafından düzenlenen veya katılımda bulunulan toplantı, konferans, seminer, gösteri, gezi, yayın, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, fuarlara katılım, spor yarışmaları vb çalışmalardan elde edilen gelirler.

c.   Derneğin Mal Varlığından elde edilen gelirler. Satış, kiralama ve başka suretlerle elde edilen gelirler. Yayınların satışından elde edilen gelirler.

d.   Bağış ve Yardımlardan elde edilen gelirler. Üyelerden ve diğer kişi ve kuruluşlardan yapılan yardım ve bağışlardan ve yardım toplama hakkındaki yasa hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan elde edilen gelirlerdir.

 

Madde-13. Defterler ve Belgeler, Borçlanma Usulleri

 

                   a. Dernek; işletme hesabına göre, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri, belgeleri ve kayıtları aynı yönetmelikte açıklanan usul ve esaslara uygun olarak tutar. Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94. Md.’si kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için gider makbuzu düzenlerler.

 

                    b. Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar  tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler Dernekler Yönetmeliğinde Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’de örneği verilen ve açıklanan biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu 50 asıl ve 50 koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığı ile yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır.

 

                    c. Alındı ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Alındı belgesinde, ödeme veya bağışta bulunanın açık kimlik ve imzası bulunur. Yönetim Kurulu bağış ve ödenti toplayacak kimseleri bir kararla belirtir ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Defterler ve kayıtlar ile gelir ve gider usulü hakkındaki diğer hususlar Dernekler Yönetmeliği, Altıncı ve Yedinci Bölümlerde belirtildiği gibidir.

 

                    d. Genel Kurul olarak “Bütçe dışı harcama yapılamaz” hükmüne uyarak harcama yapar. Ancak zaruri durumlarda bütçenin % 10’unu  geçmemek şartıyla borçlanabilir. Bütçe dışında borçlanmayı gerektiren yatırımlar söz konusu olduğun da ise, Yönetim Kurulu bu borçlanma için Genel Kuruldan yetki almak zorundadır. Bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilerek ek bütçe ile yapılabilir.Genel Kurul tarafından yetki verilmeden, hiçbir şekilde borçlandırıcı bir işlem ve akit yapılamaz. Borçlanma ile ilgili hususlar İç Tüzükte detaylı olarak açıklanır.

 


BÖLÜM IV

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde-14. Derneğin İç Denetimi:

 

                    a.Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Yönetmeliği ile Dernek Tüzüğüne göre Denetim Kurulu tarafından yapılır. Denetim Kurulu, Derneğin Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata, Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

 

                   b. Denetim Kurulu olağan kontrollardan gayrı zamanlarda zuhur eden ve bir gerekçeye dayalı hallerde davet beklemeden gerekli denetimleri yapar.

 

                 c.  Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

                   d. Yönetim Kurulunun ihtiyaç görmesi halinde, Derneğin iç denetimi bağımsız bir denetleme şirketine yaptırılır.

 

Madde-15. İç Tüzük

                    Dernek, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğü hükümlerine aykırı olmayan ve Derneğin yürütülmesinde yardımcı yöntemler içeren bir “İç Tüzük” kabul eder. İç Tüzük hükümleri, kendi içinde belirlenen usullerle değiştirilir.

 

Madde-16. Dernek Tüzüğünün Değişikliği

                    Dernek Tüzüğünün değişikliği, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği kabul etmesi ile yapılır. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı ve bu sayıya ulaşılamadığı taktirde ikinci toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısı Md-9.a ve Md-10’da belirtilmiştir. İkinci toplantıların yapılması durumunda da Dernek Tüzüğü değişiklerinin kabulü için, katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği onaylaması şarttır. Dernek üyelerinin üçte biri Dernek Tüzüğünde değişiklik ister ise Yönetim Kurulu bu teklifi gündeme alır.

 

 

Madde-17. Fesih ve Tasfiye:

 

                    a. Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıya da en az, toplam üye sayısının yarısının bir fazlası katılmalıdır. Ancak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır. Fesih kararı toplantı tarihinden sonraki beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Dernek mallarından ileride tarihi obje niteliği taşıyabileceği değerlendirilenlerin Denizaltı Eğitim Merkezi bünyesindeki müzeye ve/veya Deniz Müzesine verilme hususlarına da Genel Kurulca karar verilir.

 

                   b.  Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin Genel Kurul kararı’nın alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde “Tasfiye Halinde Denizaltıcılar Birliği Derneği” ifadesi kullanılır.

 

                   c. Tasfiye Kurulu önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tesbiti yapılarak, varlıklıları  ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin borçlu olduğu tesbit edilirse, Tasfiye Kurulu, alacaklılara çağrıda bulunur ve varsa Genel Kurulca müzelere verilmesine karar verilenler hariç, malları paraya çevirerek alacaklılara öder. Derneğin alacaklı olması durumunda; borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden kalan para ve mallardan Genel Kurulca müzelere verilmesine karar verilenler ayrıldıktan sonra; Kalan para, Genel Kurulca başkaca bir karar alınmamışsa Vehbi Ziya Dümer Vakfına, mallardan uygun olanlar aynı vakfa, geri kalanlar da Mehmetçik Vakfına/TSK Güçlendirme Vakfına devredilir.

 

                  d. Derneğin, para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

                  e. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemi, mülki idare amirince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç aya içinde tamamlanır.

 

                  f.  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde-18. Hüküm bulunmayan haller

                    Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat ile bu tüzük kapsamında hazırlanmış iç tüzük hükümleri uygulanır.

 

 


 

              Dernek Üye Başvuru Formu      İç tüzük.       Muvazzaf üye başvuru dilekçesi

 
 
 

 

 
 

 

     
 

 

Denizaltıcılar Birliği Derneği Logosu

 
 

 

Copyright © 2007 Denizalticilarbirligi.